За Института

Като организация на професионалисти в областта на когнитивно-поведенческа психотерапия “Институт за екология на мисленето” в България разработва:

Програма за оценка и лечение на деца, юноши и възрастни с

ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО И ХИПЕРАКТИВНОСТ 

Програмата е базирана на световните тенденции и опит. Екипът на центъра има специален научен интерес към невропсихологичното и когнитивно функциониране и развитие при деца и юноши с дефицит на вниманието с/без хиперактивност. Ние вярваме, че всяко дете има своите дарби, въпреки наличните понякога дефицити в развитието. 

Програмата на института включва:

* Цялостна оценка на клиента и е насочена към развитието на себе-контрол като използва когнитивно-поведенческата теория. Моделът развива 4 главни области у клиента:

  • Точно да разбира своя проблем и ситуациите, в които той се появява.

  • Как човек да остава спокоен и фокусиран, като отговаря съответно на възникващите изисквания и стрес в средата.

  • Как човек да обмисля различни начини за действие с цел да максимализира своя настоящ и бъдещ успех

  • Постигане на утвърждаващо личността поведение във взаимодействието с околните връстници или възрастни – с цел постигане на себе-уважение и подобрена самооценка.

Записването за консултации, психотерапия и лечение – след предварителна уговорка по телефона. 

* Обучителни модули за ресурсни учители, училищни психолози и логопеди - Като развиваме разбирането за това как клиентът възприема света и си взаимодейства с околните ние помагаме на тези, които са ангажирани с възпитанието на децата, техните родители и учители да се справят успешно в различни ситуации и да овладавят темпераментови изблици и стресове. В хода на работата се изяснява ролята на вниманието и как то е свързано със себе-контрола на поведението и емоциите. Далечната цел е бъдещото развитие на децата с разкриване на техните специални способности.

Подаването на заявки за обучение - на тел: 02 962 35 84.