Информация за учители

 Резултатите от последните научни изследвания сочат, че 4 – 12% от децата в училищна възраст имат Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Смята се, че над 50% от тези деца продължават да имат симптоми на ADHD в юношеството и в зряла възраст.

Тези цифри говорят, че средностатистическият учител има един до три ученика в класната стая, които вероятно имат ADHD. Има, разбира се и други деца с други видове поведенчески и/или обучителни проблеми. Повечето училища имат добре разработени системи за идентифициране на деца с обучителни проблеми. Училищата, обаче, варират в степента на подкрепа, която могат да окажат на учителите във връзка с оценяването и лечението на поведенчески проблеми като ADHD.

Този раздел от нашия уебсайт има за цел да предостави на учителите информация за оценяването и лечението на ADHD. Учителите имат много интегрална роля в идентифицирането на децата, които имат симптоми насочващи към възможно ADHD. Те имат и много важно значение в процеса на лечение. Ролята на учителите е важна и поради помощта, която могат да окажат на клиницистите и родителите за проследяване на ефектите и нежеланите симптоми на медикаментозното лечение от гледна точка на поведението на детето. Учителите прилагат и голям набор стратегии за модифициране на поведението в класната стая, които могат да помогнат на дете с ADHD.

Надяваме се, че поместената по-долу информация ще е полезна за вас. Моля, споделете коментарите, които имате: За връзка с нас!

  1. Какви проблеми биха могли да имат децата с ADHD в час?

  2. Кога трябва да съм загрижен и да насоча родителите на детето към специалист за оценка?

  3. Какво ще направи клиницистът, за да оцени дете с ADHD?

  4. Какви лечения съществуват?

  5. Какво трябва да знаем за медикаментите?

  6. Какви стратегии мога да използвам в час за дете с хиперактивност, свърхразсеяност или импулсивност?

  7. Как мога да помогна на родителите да променят поведението на детето си?

  8. Какви услуги са налични в образователната системата за децата с обучителни трудности?